ZILL

Wat is ZILL?

Het nieuwe leerplan ZILL - Zin in leren! Zin in leven! focust zich op:

 • een schooleigen identiteit; 

 • een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod; 

 • een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak; 

 • de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg; 

 • de school als gemeenschap en als organisatie.

Zin in leren! Zin in leven!... Wat bedoelen we?

‘Zin in…’

De ARK wil bij elke leerling ‘Zin in leren! Zin in leven!’ realiseren, rekening houdend met de grote variatie aan talenten en mogelijkheden. ‘Zin in...’ verwijst in eerste instantie naar alles wat met motivatie te maken heeft: goesting krijgen en hebben, optimisme in de toekomst, groei en ontwikkelbaarheid van dingen enz. Maar daarnaast verwijst het ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen leven en een diepere betekenis geven aan de dingen. We hopen dat onderwijs ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers die persoonlijke waarden durven vooropstellen van waaruit ze keuzes maken, handelen en samenleven met anderen.

‘Zin in leren’

We gaan uit van een gezonde leerambitie voor elke leerling. Daarbij is er veel aandacht voor het benutten van de ‘leer-kracht’ die in elke leerling schuilt. Dat komt immers zijn/haar gevoel van eigenaarschap over het eigen leren ten goede. In het kader van levenslang leren is dat erg belangrijk. Bereidheid tot leren is namelijk een voorwaarde voor een autonome en gelukkige toekomst in de snel evoluerende maatschappij rondom ons. Bovendien geeft de positieve ervaring dat leren wat oplevert enorm veel voldoening. Dat motiveert om nog meer en blijvend te leren.

‘Zin in leven’

We werken we vanuit het idee dat mensen groeien dankzij en doorheen verbondenheid met medemensen, samenleving en wereld. Deze verbondenheid betekent ook verantwoordelijkheid. Vanuit deze visie wil De ARK de leerlingen voorbereiden op een gelukkig leven waarin ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen en waarbij ze engagement tonen binnen en buiten de school.

Om dit te realiseren vertrekken we bij het onderwijzen steeds vanuit levensechte en relevante leercontexten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gaandeweg meer vat krijgen op zichzelf, op de samenleving en op de wereld. Daarnaast hopen we op deze manier dat de leerlingen met voldoende vertrouwen in het leven staan, veerkrachtig zijn en antwoorden durven te geven op vragen en verwachtingen uit hun omgeving. Ook wanneer het leven al eens lastig is of moeizaam loopt. We streven de ‘te verwachten leeruitkomst’ na bij elke leerling, maar gunnen elke leerling ook een ontwikkeltraject dat aansluit bij zijn of haar individuele leerbehoeften. Op die manier garanderen we dat iedere leerling op een gedifferentieerde manier in de richting van de voorspelde leeruitkomst vordert.

Kwaliteitsvol onderwijs

Net zoals jullie, rekent ZILL op de school en de leraren om onvoorwaardelijk te geloven in de mogelijkheden van de leerlingen om zich te ontwikkelen. Vanuit die optimistische visie durven we voor elke leerling hoge verwachtingen voorop te stellen. Tegelijk beseffen we dat die leerambitie realistisch en haalbaar moet zijn, op maat en binnen de mogelijkheden van elke leerling.

Ontwikkeling is een complex gegeven waarbij we als leraren rekening houden met factoren zoals de aanleg, de context en de persoonlijkheid van de leerlingen. Het geloof dat: 'Wat er nog niet is, wel kan komen' kan daarbij aan de leerling, de leraar en de opvoeder de energie geven die nodig is om elke dag opnieuw samen die ontwikkeling na te streven.

Harmonische ontwikkeling

Leren en leven op school is gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon om zelfredzaam en gelukkig te kunnen functioneren in de wereld die kinderen omringt. Het gaat dus enerzijds om de persoonsgebonden ontwikkeling die staat weergegeven in de binnencirkel van de voorstelling van ZILL, en anderzijds een cultuurgebonden ontwikkeling in de buitencirkel.

Binnen de persoonsgebonden ontwikkeling onderscheiden we vier ontwikkelvelden:

 •  socio-emotionele ontwikkeling

 •  ontwikkeling van een innerlijk kompas

 •  ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

 •  motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Binnen de cultuurgebonden ontwikkeling onderscheiden we zes ontwikkelvelden:

 • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

 • mediakundige ontwikkeling

 • muzische ontwikkeling

 • taalontwikkeling

 • ontwikkeling van wiskundig denken

 • rooms-katholieke godsdienst

Tussen deze ontwikkelvelden is er, over de cirkels heen, een voortdurende interactie. Alle ontwikkelvelden beïnvloeden elkaar en hebben elkaar nodig.

                             

ARK 123 en ZiLL

Vanaf september 2019 gaat onze ARK écht aan de slag met Zill, al hebben we het voorbije jaar al heel wat voorbereidend werk gedaan. Wil je weten waar we ons bevinden in ons innovatietraject, neem dan gerust hier een kijkje. We kozen voor een geleidelijk traject, in het welzijn van alle leerlingen, alsook de leerkrachten die dagelijks met deze ontwikkelingsvelden aan de slag zullen gaan. Er zullen voor de kinderen of ouders in eerste instantie geen drastische veranderingen plaatsvinden. Het wordt NOG beter, NOG leuker, en NOG meer op maat van elke persoon. En… we gaan NOG meer uit van werkelijkheidsnabij onderwijs dat de nadruk legt op ontwikkelingsgericht en betekenisvol leren. Zo stimuleren wij onze kinderen om de beste versie van zichzelf te worden. menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x