ARK2020
Omdat wij geloven dat kinderen gelijke kansen krijgen,
als ze kunnen genieten van ongelijk onderwijs.
(naar Sanja Nicolic, OM-denken)

Van A B C naar A R K …

Met de A van Autonomie, de R van Relatie en de K van Kracht. Onze leidende principes voor de totale ontwikkeling van onze kinderen, onze leerkrachten én onze organisatie. 

Hiervoor hebben we ons gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie  van Deci en Ryan: er zijn drie aangeboren psychologische basisbehoeften die een optimaal functioneren en groeien van een persoon toestaan: Autonomie, Betrokkenheid en Competentie. (Deci & Ryan, 2002) 

Na een ARK-vertaling wordt dat:

                             

Op deze drie principes zijn ook onze ARK-leefregels gebaseerd die in ARK 1, 2 én 3 de basis vormen voor een fijne schoolomgeving voor iedereen.

ARK 2020

De manier waarop we naar het ontwikkelingsproces van deze 3 basisbehoeften kijken vraagt om een out of the box-benadering. Onze gewoontes in vraag stellen en gepaste en onderbouwde antwoorden op uitdagingen zoeken is slechts het begin van ons traject.

                       

FASE 1

In fase 1 van het innovatieproces ARK 2020 startten we in mei 2017 met een lezing van Kris Van den Branden (KU Leuven) over Vaardigheden van de 21e eeuw en zijn pleidooi voor duurzaam onderwijs waar geen talent verloren gaat, de energie voor leren altijd hernieuwd wordt en waar cruciale competenties ontwikkeld worden. Duurzaam onderwijs met zijn innovatief karakter moet zich richten op het verwerven van oplossingsgerichte strategieën en een ‘out-of-the-box’ denken, waarbij samenwerken met anderen, andere standpunten innemen of andere culturen respecteren en compromissen uitwerken, prioritair zijn op persoonlijk succes. Ook de ontwikkeling van digitale geletterdheid enerzijds en leren hoe ze tot zelfstandig denken komen anderzijds, krijgt hierin een belangrijke plaats. Uiteraard blijft 'leren' centraal staan. 

Wil je meer lezen hierover? Dan kan. Hier vind je een link naar Kris Van den Branden zijn boek ‘Vaardigheden van de 21e eeuw’, en hier naar zijn pleidooi.

Daarnaast organiseerden we samen met het CEGO een rondetafelconferentie met leraren, ouders, Raad van Bestuur, buurt, verenigingen en leerlingen om samen na te denken over de toekomst van het onderwijs in de ARK. Er vonden ook twee Anderwijsavonden plaats met ouders.

FASE 2

Momenteel bevinden we ons in fase 2 van het innovatietraject. Voor de realisatie van Anderwijs en de implementatie van nieuwe onderwijs inzichten en -technieken, werken we met een vast innovatieteam. Dit team bestaat uit:. 

  1. het kernteam dat het innovatieproces vorm geeft en een helicopterview heeft over alle innovaties. Dit team zoekt naar samenhang en bewaakt de ARK-visie en doelstellingen. 

  1. vijf  focusgroepen (bestaande uit de leden van het kernteam, leraren van verschillende leeftijdsgroepen, het beleidsteam en een aantal ouders) die op regelmatige basis samenkomen om doelgericht rond een specifiek thema te brainstormen en actiepunten op te stellen. De informatie die in de focusgroepen aan bod komt, wordt in essentie besproken in het kernteam. 

Thema’s focusgroepen: 

  • Arganisatie: hoe kunnen we kwaliteitsvol leren en leven garanderen? Hoe loopt de co/team-teaching? En wat met de samenstelling van onze klasgroepen? Hoe kunnen we onze weekplanning optimaliseren, zodoende we meer kunnen inspelen op de noden van elk kind en op de gelegenheden die zich voordoen? Hoe kunnen we de buitenwereld nog meer naar binnen brengen, en kunnen wij het leven en leren in deze buitenwereld optimaliseren? Hoe zit het met de opvangtijd, werktijd, speeltijd in de ARK? 

  • Infrastructuur (ism Thomas More): hoe geven we ruimte, licht en lucht, en duurzaamheid een plek op onze levendige ARK? De inrichting van leer-, speel- en werkplekken komt aan bod, maar ook de algemene ruimte binnen en buiten de schoolmuren.

  • Kijk wat ik al kan: ook wel breed evalueren genoemd. Hoe brengen we de totale ontwikkeling van elk kind in ‘woord en beeld?’ Hoe stelt onze observatie en evaluatie het? Wat zijn alternatieven voor een klassiek puntenrapport? Worden talenten in kaart gebracht, naast kennis en vaardigheden? En hoe kunnen we de kinderen hun groei in een soort groeiboek integreren? 

  • Redelijke verbindingen: hoe kunnen ouders én kinderen nog meer betrekken bij het reilen en zeilen van onze school, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze sociale leerlijn die loopt van 2,5 jaar tot 12 jaar zichtbaar wordt in onze 3 vestigingen? Hoe zetten we extra in op onze R (van Relaties) en optimaliseren we het welbevinden en de betrokkenheid van de verschillende partijen?

  • ZILL: hoe integreren we ‘Zin in Leren en Leven’ (het nieuwe leerplan) in onze ARK-visie? De leden van deze focusgroep scholen zich gedurende een aantal intensieve coaching dagen bij en zijn brugfiguren om de insteek van dit nieuwe leerplan over te brengen bij de rest van het team. Hoe kunnen onze teams nu verder? En hoe betrekken we de ouders?
    Will je meer te weten komen over ZILL? Dat kan hier

Naast dit innovatieteam genoot ook het hele leerkrachtenteam dit schooljaar van een intensieve coaching. Dit zowel op vlak van een rijk basismilieu, als een krachtige leeromgeving, het welbevinden en de betrokkenheid en de projectwerking.

FASE 3

Fase 3 komt nu elke dag dichter en dichterbij. Onze focus zal in deze fase vooral liggen op de nieuwe organisatiestructuur, waarbij we de kinderen gedurende 2 jaar samenhouden in éénzelfde groep. Om de teamwerking rond een groep kinderen te optimaliseren, zetten we vanaf volgend schooljaar in op vaste overlegmomenten voor leerkrachten ook op woensdagochtend tussen 8u30 en 9u30. Concreet betekent dit vanaf september 2019 dat er betalende opvang is tussen 7u30 en 8u15. Vanaf 8u15 zijn alle schoolpoorten open voor kinderen. Tussen 8u45 en 9u30 start de (gratis) EXTRA TIME waarin kinderen onder toezicht kunnen kiezen uit oa. buitenspel, rustige ruimte om te leren en lezen, gezelschapsspelen… Op woensdag is de officiële start van de klasdag om9u30; dit is het moment waarop ALLE kinderen op school aanwezig moeten zijn.

Ook ZILL en de implementatie van dit nieuwe leerplan krijgt een vast plaats in onze ARK-structuur, met als uitgangspunt: de totale ontwikkeling van elk kind. Ook de focusgroepen zullen blijven bestaan, en zullen verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden.


Herbekijk: Brief ARK 2020 25 juni 2019

---

MEER WETEN OVER BREED EVALUEREN?ARK2020
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x